دانلود از ترکرهای تورنت خصوصی

شما میتوانید از طریق بیتسو به محتوای تورنت های موجود در شبکه های تورنت خصوصی دسترسی پیدا کنید.
این باعث می‌شود که همه اعضاء ملزم به سید کردن فایل‌هایی که قبلا دانلود کرده‌اند باشند. و دیگر نمی‌توانند بعد از تکمیل شدن تورنت فایل‌های آنرا حذف کنند.

این باعث میشود که همه اعضاء ملزم به سید کردن فایلهایی که قبلا دانلود کرده اند باشند. و دیگر نمی‌توانند بعد از تکمیل شدن تورنت فایل‌های آنرا حذف کنند.

زمانیکه با بیتسو از تورنت خصوصی دانلود می‌کنید دیگر نمی‌توانید آنرا حذف کنید. حتی بعد از تکمیل شدن تورنت، فایل‌های مربوط به آنرا نمی‌توانید از پنل خود حذف کنید. تنها زمانی می‌توانید آنرا حذف کنید که نسبت دانلود/آپلود آن به 1:1 برسد و یا اینکه بمدت 2 هفته فایل‌های تورنت Seed شود.

در مدتی که فایل‌ها درحال Seed شدن می‌باشند از فضای دیسک پنل شما استفاده میکند و درعمل نمی‌توانید فضای دیسک را بواسطه حذف فایل‌های آن تورنت خالی کنید. پس ترجیحا فقط تورنت‌هایی را از شبکه خصوصی تورنت دانلود کنید که نمونه آن در ترکرهای عمومی یافت نشود.