دانلود از تورنت خصوصی - سیدباکس

یکی از قوانین مشترک بین سایت‎های تورنت خصوصی (Private Torrent)، الزام کاربران به سید کردن تورنت‎ بعد از تکمیل دانلود است. برخلاف تورنت‎های عادی که می‎توان بعد از لیچ تورنت، فایلها رو حذف کرد و سید نکرد ولی در تورنت خصوصی سید نکردن تورنت باعث اخطار ازطرف سایت خصوصی می‎شود و اخطارها درنهایت به تعلیق کاربری شما منتهی می‎شود.

بیتسو سید کردن تورنت‎های خصوصی لیچ شده را انجام می‎دهد و وضعیت سید تورنت در صفحه Seeding نمایش داده می‎شود.

بیتسو تورنت های خصوصی را بعد از لیچ تورنت کماکان درحالت Seed نگاه میدارد این درحالی است که فایلها برای دانلود کاربر در قسمت فایلها قابل مشاهده خواهد بود.

چند نکته در رابطه با سید تورنت خصوصی در بیتسو :

- اگر فایلهای مربوط به تورنت لیچ شده را از فهرست فایلهایتان حذف کنید، سید متوقف می‎شود.
- حداکثر نسبت سید تورنت تا نرخ دانلود/آپلود 1:1 انجام می‎شود.
- حداکثر مدت زمان سید تورنت تا 2 هفته انجام می‎شود.