دانلود از ترکرهای خصوصی

مکانیزم دانلود از ترکرهای خصوصی که بیتسو در اختیار کاربران قرار میدهد بدین صورت است:
هرکاربر بعد از ارتقا حساب کاربری علاوه بر فضایی که بعنوان فضای دیسک دریافت میکند، تعدادی پوینت نیز به کاربر اختصاص داده میشود.
مقدار پوینت اختصاص داده شده برای هر نوع پلن متفاوت است

پلن اقتصادی = 5 پوینت
پلن استاندارد = 10 پوینت
پلن بزرگ = 20 پویت

هر پوینت برابر با 1 گیگ است.

با دانلود هر تورنت از ترکرهای خصوصی، بسته به حجم تورنت، از پوینت کاربر کاسته خواهد شد.
برای مثال اگر کاربری از ترکر خصوصی یک تورنت 10 گیگی را برای دانلود انتخاب کند و شروع به دانلود نماید، 10 پوینت از مجموع پوینت هایش کاسته خواهد شد.

نکته: با اتمام پویت اختصاص داده شده، کاربر نمیتواند تورنت از ترکر خصوصی دانلود کند اما دیگر امکانات از جمله دانلود تورنت های عمومی برای کاربر فعال خواهد ماند.
نکته: برای شروع دانلود تورنت خصوصی، کاربر علاوه بر فضای کافی برای ذخیره تورنت، میبایست مقدار لازم پوینت دراختیار داشته باشد.
نکته: با تمدید پلن، پوینت جدید به کاربر اختصاص میابد.
نکته: مکانیزم خرید پوینت بصورت مجزا برای کاربرانی که مقدار زیادی از تورنت خصوصی دانلود دارند مهیا خواهد شد.