بیتسو جایگزین سایت های دانلود تورنت خارجی

ایده راه اندازی سیستم   دانلود تورنت   به زمانی برمیگردد که برای دانلود تصاویر استوک مجدد به تورنت مراجعه کردم. برای اولین بار بجای نصب نرم…