دانلود پوشه ها بصورت فایل زیپ

قابلیت دانلود محتویات یک پوشه بصورت فایل زیپ فراهم شد. از این پس کاربران بیتسو میتوانند بعد از مستقیم کردن تورنت، تمامی محتویات آنرا بصورت یک فایل زیپ روی سیستم خود دانلود نمایند.

مناسب ترین روش برای دانلود یکباره فایلهای متعدد موجود در یک پوشه، زیپ کردن آن است. بدین صورت که ابتدا همه فایل های موجود در پوشه به یک فایل زیپ تبدیل میشود و سپس تنها یک فایل زیپ دانلود میشود. قابلیت زیپ کردن پوشه ها از ابتدا در بیتسو وجود داشت اما کاربران میبایست بعد از دانلود تورنت در بیتسو منتظر میماندند تا زیپ انجام شود و سپس اقدام به دانلود آن میکردند. این مکانیزم زیپ کردن برای فایلهای بزرگ زمانبر بود. 

با افزوده شدن قابلیت جدید زیپ و دانلود همزمان، حالا کاربران دانلود کننده تورنت میتوانند بدون انتظار برای کامل شدن فرآیند زیپ، در لحظه شروع به دانلود همه محتویات یک پوشه بصورت فایل زیپ نمایند.